O projekcie

STACJA URSUS to partnerstwo organizacji pozarządowych działających na terenie Dzielnicy Ursus, które połączy działania instytucji publicznych (szkoły podstawowe, OPS) i niepublicznych (placówki wsparcia dziennego, kluby sportowe i rodzinne) na rzecz  dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w celu wspomagania ich w  polepszaniu wyników nauczania, podniesieniu frekwencji szkolnej oraz nabywaniu kompetencji społecznych i reintegracji z grupą rówieśniczą.

 

Projekt zakłada wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci w wieku 6-18 lat poprzez:
 • aktywizację i integrację dzieci i młodzieży poprzez ich uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, mini projektach, zajęciach sportowych, turystycznych;
 • edukację, reedukację poprzez organizację pogotowia lekcyjnego i zajęć wyrównawczych, rozwijanie kompetencji  logicznego myślenia;
 • psychoedukację, socjoterapię, profilaktykę poprzez prowadzenie zajęć i warsztatów;
 • psychoedukację i wsparcie rodziców dzieci i młodzieży poprzez konsultacje ze specjalistami, grupę wsparcia i warsztaty;
 • działania wykonywane przez asystenta dziecka i rodziny na terenie szkoły zmierzające do nawiązania bliższego kontaktu z dziećmi i ich rodzicami, zacieśnienia współpracy między organizacjami a instytucjami, a przez to zwiększenie możliwości udzielenia pomocy;
 • działania streetworkerów  w szkołach  i na obszarze objętym wsparciem, mające na celu dotarcie do większej liczby dzieci i młodzieży, objęcie ich pomocą pozainstytucjonalną opartą na relacjach osobowych.

Jak wynika z doświadczeń w dziedzinie pedagogiki i psychologii, powyższe działania mają szansę skutecznie wpłynąć na  zmianę zachowania dzieci objętych projektem. Oferta pomocy udzielanej na terenie szkół , w placówkach wsparcia dziennego, klubach sportowych i rodzinnym, zwiększy się  o zajęcia najbardziej potrzebne.

 

Siłą projektu jest powołanie szkolnych asystentów dziecka i rodziny oraz streetworkerów, których działanie będzie stało u podstawy pracy z rodziną. Osoby te będą:

 • na bieżąco obserwować dzieci i ich środowisko oraz stale rekrutować do projektu,
 • zbierać informacje bezpośrednio w szkole i dokonywać aktualnej diagnozy potrzeb dzieci,
 • nawiązywać z dziećmi i ich rodzicami dobre relacje, zwiększać zaufanie do oferowanych przez partnerstwo  form  pomocy,
 • towarzyszyć  dzieciom i młodzieży w codzienności w sposób nieformalny, bliższy,
 • zachęcać do zmian, wspólnie szukać rozwiązań, również w stosunku do rodziców,
 • przyprowadzać dzieci i młodzież ze szkoły na zajęcia lub towarzyszyć w drodze do domu,
 • prowadzić edukację i psychoedukację (odrabiać lekcje, wspierać w trudnościach) itp.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress